DAY 36g

CROCODILE CAMP (Morogoro, TZA)

Friday December 16th, 2016

TODAYS MILEAGE – 198 miles or 319 kilometres
TRIP MILEAGE – 18174 miles or 29248 kilometres


My Photos
Select Camera Icon To Start Slideshow