DAY 10c

ROAD ~ D545 (Karas, NAM)

Sunday November 20th, 2016

TODAYS MILEAGE – 342 miles or 550 kilometres
TRIP MILEAGE – 14000 miles or 22531 kilometres


My Photos
Select Camera Icon To Start Slideshow